ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1

 

Μάθημα 1  Σήματα διακριτού χρόνου

Μάθημα 2  Σήματα και συστήματα συνεχούς χρόνου

        Συνέλιξη

        RC κύκλωμα

Μάθημα 3  Μετασχηματισμός Laplace  

Μάθημα 4  Μετασχηματισμός Laplace Γραμμικών διαφορικών εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές

Μάθημα 5  Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace

Μάθημα 6

        6.1  Ευστάθεια

        6.2  Κριτήριο Routh                            

        6.3  Γεωμετρικός τόπος των ριζών         

        6.4  Παράδειγμα                                     

        6.5  Σταθεροποίηση μέσω ανάδρασης

        6.6  Έυστάθεια και σταθεροποιησιμότητα

        6.7 Υπολογισμός σταθεροποιητικών αντισταθμιστών

Μάθημα 7  Σταθεροποίηση γραμμικών συστημάτων μέσω ανάδρασης

7.1 Σταθεροποίηση μέσω ανάδρασης (feedback stabilization)

7.2 Ευστάθεια και σταθεροποιησιμότητα

7.3 Πολυωνυμικές Διοφαντικές εξισώσεις

 

, avardula@auth.gr